Видео: Хоби Fair Play Лига со своја „химна“

Дата: January 5th, 2021

Време: 17:17Химната, наменски е изработена за потребите на “Хоби Fair Play Лига”


Автор на музиката, текстот и аранжманот е на ЉупчоСоколовски. Видеото е дело на ВизионАрт.